Dežurni savjetnik Savjetnik Informacije i savjeti iz područja javne nabave utorkom i četvrtkom 9-12h tel: 01 4677 178
 
 
 
 
 
 
zejn
 
Portal javne nabave

Pitanje primjene pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje, za nabavu usluge projektantskog nadzora, a vezano za Stručno mišljenje Hrvatske komore arhitekata usvojeno na sjednici Upravnog odbora od 25. siječnja 2018.

Prije svega ističemo da je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao središnje tijelo državne uprave za politiku javne nabave, nadležno za stručnu pomoć u vezi s primjenom Zakona o javnoj nabavi i njegovih podzakonskih propisa kroz davanje mišljenja, izradu smjernica, priručnika, i sl. Dakle, Hrvatska komora arhitekata, kao strukovna udruga arhitekata u Republici Hrvatskoj, nije nadležna za davanje mišljenja o primjeni Zakona o javnoj nabavi.
Vezano za primjenu pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje u navedenom slučaju, navodimo da su zakonske pretpostavke za primjenu istoga postupka javne nabave propisane člancima 131. do 134. ZJN 2016, za javne naručitelje, te člankom 360. za sektorske naručitelje. U tom smislu naručitelj smije provesti rečeni postupak javne nabave ako je ispunjena neka od navedenih zakonskih pretpostavki za njegovu primjenu. Teret dokaza o postojanju zakonskih pretpostavki za primjenu pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje je na samom naručitelju.
Hrvatska komora arhitekata je na sjednici Upravnog odbora dana 25. siječnja 2018., usvojila Stručno mišljenje u kojem se navodi da je projektantski nadzor usluga nadzora koju obavlja projektant, odnosno projektantski tim, koji je izradio cjelovitu projektantsku dokumentaciju, za vrijeme izvođenja radova u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe, koje se ne mogu jednoznačno odrediti samom projektnom dokumentacijom, već zahtijevaju dodatni angažman projektanta na gradilištu. Dalje se navodi da jedini izvršitelj projektantskog nadzora može biti projektant odnosno projektantski tim koji je izradio cjelovitu projektnu dokumentaciju. Pri tome se upućuje na odredbe članka 131. stavka 1. toč. b) i c) ZJN 2016, kojima je predviđena mogućnost primjene pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje, budući da ne postoji razumna i stručno utemeljena alternativa ili zamjena, te članka 133. istoga Zakona, za nabavu novih usluga koje se sastoje od ponavljanja sličnih usluga.
Odredbama članka 131. stavka 1. točke 2. b) i c) ZJN 2016 propisano je da javni naručitelj smije koristiti pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje za dodjelu ugovora o javnoj nabavi ako samo određeni gospodarski subjekt može izvoditi radove, isporučiti robu ili pružiti usluge, zbog nepostojanja tržišnog natjecanja iz tehničkih razloga odnosno iz razloga zaštite isključivih prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva. U vezi s navedenim mišljenje je ovoga tijela da nisu ispunjeni uvjeti za primjenu pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje iz navedenih razloga jer navedenu uslugu projektantskog nadzora, osim projektanta odnosno projektantskog tima koji je izradio cjelovitu projektantsku dokumentaciju, može obavljati svaki ovlašteni arhitekt odnosno ovlašteni inženjer odgovarajuće struke.
U tom smislu, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, kao tijelo koje je nadležno za područje graditeljstva i gradnje, na temelju članka 55. Zakona o djelatnostima prostornoga uređenja i gradnje (NN br. 78/15) izdalo je mišljenje KLASA: 360-01/17-02/293, URBROJ: 531-04-1-17-2, od 31. svibnja 2017., u kojem se u bitnome navodi da „prema propisima iz područja gradnje projektantski nadzor može obavljati svaki ovlašteni arhitekt odnosno ovlašteni inženjer odgovarajuće struke“.
Također, mišljenja smo da se u konkretnom slučaju ne radi niti o uslugama koje se sastoje od ponavljanja sličnih usluga u smislu članka 133. ZJN 2016, s obzirom na to da se u slučaju projektantskog nadzora ne radi o izradi projektantske dokumentacije, već o usluzi nadzora za vrijeme izvođenja radova.
 
20.03.2018