Portal javne nabave

Najčešće pogreške u DZN

OSTALI RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA (Pravomoćna osuda za kazneno djelo ili prekršaj u vezi s obavljanjem profesionalne djelatnosti)
 
· kao jedan od ostalih razloga isključenja ponuditelja naručitelji navode da će se isključiti gospodarski subjekt ako je isti pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj u vezi s obavljanjem profesionalne djelatnosti, odnosno za odgovarajuće djelo prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta
 
Kod korištenja navedenog razloga isključenja sukladno članku 68., stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br.90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) potrebno je navesti jedno ili više određenih kaznenih dijela ili prekršaja u vezi s obavljanjem profesionalne djelatnosti koje/a će se koristiti kao razlog isključenja.
 
PRAVNA SPOSOBNOST (Registracija za djelatnost koja je u vezi s predmetom nabave)
 
· kod dokaza pravne sposobnosti naručitelji navode da ponuditelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta i da je registriran za djelatnost koja je u vezi s predmetom nabave

Kod dokaza pravne sposobnosti ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta izvodom iz odgovarajućeg registra sukladno članku 70. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14). Odredbe navedenog članka ne propisuju da ponuditelj mora bit registriran za djelatnost koja je u vezi sa predmetom nabave.
Traženje da ponuditelj mora bit registriran za djelatnost koja je u vezi sa predmetom nabave moguće je jedino u slučaju da je posebnim zakonom tako određeno (npr. građenje), ali se tada radi o dokazivanju poslovne sposobnosti.
 
FINANCIJSKA SPOSOBNOST (BON2, SOL2)
 
· kao dokaz financijske sposobnosti naručitelji traže dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija - BON2, SOL2 kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta na način da njegov račun nije bio u blokadi niti jedan dan ili ne više od određenog broja dana neprekidno odnosno ukupno u prethodnih 6 mjeseci do dana početka postupka javne nabave
 
Način određivanja do dana početka postupka javne nabave je nemoguće ispoštivati za ponuditelja s obzirom da je dan početka postupka, dan slanja objave poziva za nadmetanje u EOJN i poznat je samo naručitelju, a ponuditelj za isto saznaje danom objave.
 
Preporuka je da se ovaj dokument traži na način da isti treba biti pribavljen bilo kojeg datuma nakon početka postupka javne nabave, od kojeg datuma će se računati i ispunjavanje postavljenog uvjeta.
Zauzeli smo stav da bi ponuditelji trebali pribaviti traženi dokument nakon što je javno nadmetanje objavljeno jer su ponuditelji, koji namjeravaju sudjelovati u postupku javne nabave, tek po objavi poziva na nadmetanje vidjeli informaciju da se isti dokument i traži pa bi ga trebali moći tek tada i pribaviti. Na taj način svi ponuditelji imaju istu mogućnost pribavljanja traženog dokumenta.
 
TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST (Popis ugovara – određivanje minimalne razine)
 
· kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti naručitelji traže popis ugovora o robi/uslugama/radovima, izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri/pet godina koje prethode toj godini

Kod traženja navedenog dokaza naručitelj mora odrediti minimalnu razinu odnosno uvjet kojeg gospodarski subjekt mora zadovoljiti po pitanju broja ugovora i vrijednosti istih za iste ili slične robe/usluge/radove sukladno članku 9. Uredbe o načinu i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12), koji mora biti vezan uz predmet nabave (isti ili sličan) te razmjeran istom.
 
Slijedom navedenog daje se preporuka:
Naručitelj mora odrediti da se ugovori moraju odnositi na isti ili sličan predmet nabave te:
-ako se traži samo 1 (jedan) ugovor njegova vrijednost mora bit minimalno u visini procijenjene vrijednosti predmeta nabave ili procijenjene vrijednosti pojedine grupe ako je predmet nabave podijeljen na grupe, odnosno 50% procijenjene vrijednosti predmeta nabave ako je namjera sklapanje okvirnog sporazuma na dvije godine,
-ako se traži više ugovora, način određivanja je „1 (jedan), a najviše ___“ (točno koliko), njihova zbrojena vrijednost mora biti minimalno u visini procijenjene vrijednosti predmeta nabave ili procijenjene vrijednosti pojedine grupe, ako je predmet nabave podijeljen na grupe, odnosno 50% procijenjene vrijednosti predmeta nabave ako je namjera sklapanje okvirnog sporazuma na dvije godine.

TROŠKOVNIK (Minimum koji naručitelj mora definirati pri izradi troškovnika)
 
· troškovnik u dokumentaciji za nadmetanje, a kojeg je izradio naručitelj, nema definiranu okvirnu, predviđenu ili procijenjenu količinu stavke već samo kolonu s jedinicom mjere te kolonu za upis cijene po jedinici mjere
 
Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama u članku 7. stavku 2. navodi minimum koji naručitelj mora definirati pri izradi troškovnika. Naručitelj izrađuje troškovnik koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.
 
Stavka troškovnika sadrži najmanje polja u kojima se navodi:
  • tekstualni opis stavke
  • jedinica mjere po kojoj se stavka obračunava (komad, jedinica mase, druge mjerne jedinice ili paušal)
  • količina stavke (točna količina, okvirna količina, predviđena količina ili procijenjeni udio stavke)
  • cijena stavke (po jedinici mjere)
  • zbirna cijena više stavki (zbroj cijena više stavki na koje se odnosi zbirni procijenjeni udio)
  • ukupna cijena stavke
  • cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost (zbroj svih ukupnih cijena stavki)
 
Definirana količina stavke (točna, okvirna, predviđena ili procijenjeni udio stavke) je obvezni dio troškovnika te je nužna kako bi se postigla usporedivost ponuda.