Portal javne nabave

Troškovnik podugovaratelja

Člankom 223., stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16, dalje u  tekstu: ZJN 2016) propisano je da je javni naručitelj obvezan neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio, osim ako to zbog opravdanih razloga, vezanih uz prirodu ugovora ili specifične uvjete njegova izvršenja nije primjenjivo, pod uvjetom da su ti razlozi bili navedeni i obrazloženi u dokumentaciji o nabavi ili ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene. Stavkom 2. istog članka ZJN 2016 propisano je da ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije podugovaratelja, koje je prethodno potvrdio.
 
Dakle, kada ugovaratelj daje dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor, navedena odredba propisuje dvije obveze.
Prva obveza se odnosi na ugovaratelja (ponuditelja) koji je dio ugovora dao u podugovor, da pri ispostavljanju računa/situacije naručitelju priloži račun/situaciju podugovaratelja, kojeg je prethodno potvrdio.
Druga se obveza odnosi na naručitelja, koji je obvezan neposredno platiti podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio.
Nadalje,  kada ugovaratelj daje dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor, postoje dva ugovorna odnosa.
 
Prvi ugovorni odnos je između naručitelja i ugovaratelja (ponuditelja), a drugi ugovorni odnos je između ugovaratelja (ponuditelja) i podugovaratelja.
 
Računi se ispostavljaju sukladno sklopljenim ugovorima.
 
Račun ispostavljen od strane podugovaratelja ugovaratelju je po cijenama iz ugovora između ova dva ugovaratelja (podugovor), a račun ispostavljen od strane ugovaratelja (ponuditelja) naručitelju je po cijenama iz ugovora o javnoj između ova dva ugovaratelja (tj. ugovora o javnoj nabavi).
 
Stoga će račun podugovaratelja, priložen uz račun ugovaratelja (ponuditelja), sadržavati različite cijene od cijena iz računa ugovaratelja, odnosno cijena iz troškovnika koji je sastavni dio ugovora o javnoj nabavi između naručitelja i ugovaratelja (ponuditelja).
 
Za izvršeni dio ugovora naručitelj plaća neposredno podugovaratelju po cijeni iskazanoj u njegovom računu, priloženom računu ugovaratelja (ponuditelja).

Zaključno, napominjemo kako podizvoditelj ne može u svom računu iskazati cijenu višu od one koja je iskazana u stavci troškovnika, koji je sastavni dio ugovora o javnoj nabavi.


10.12.2019