Portal javne nabave

Mišljenja 2019.

Naručitelj je obvezan od ponuditelja zahtijevati da u ponudi dostavi odgovarajući dokaz da ponuđeni predmet nabave udovoljava traženim tehničkim specifikacijama, a ponuditelj je obvezan već u ponudi dostaviti odgovarajući dokaz da predmet koji nudi udovoljava zahtjevima iz tehničke specifikacije
Gospodarski subjekt u dopisu navodi određene probleme s kojima se susreću naručitelji i ponuditelji u postupcima javne nabave, a koji se odnose na nastalu praksu dostave tehničkih materijala (kataloga/tehničkih listova) tek nakon preliminarnog odabira i to samo od najpovoljnijeg ponuditelja.
 
Takva praksa utječe na duljinu trajanja samog postupka javne nabave iz razloga što tehničko-tehnološko ocjenjivanje ponuda (sukladnost sa zahtjevima naručitelja navedenima u dokumentaciji o nabavi) nije moguće bez cjelovite tehničke dokumentacije vezane uz predmet nabave. Stoga se predlaže da se dopusti da katalozi i/ili tehnički listovi budu sastavni dio dokumentacije o nabavi, a zbog ocjene sukladnosti s tehničkom specifikacijom, provjere kvalitete ponuđene opreme, ubrzavanja procesa ocjene ponuda i donošenja odluke o odabiru.
 
Člankom 213. ZJN 2016 propisana su dokazna sredstva („Izvješća o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja“) koja naručitelj može zahtijevati od gospodarskih subjekata radi dokazivanja sukladnosti ponuđenog predmeta nabave sa zahtjevima i kriterijima utvrđenima u tehničkim specifikacijama (tj. prikladnost ponude).
 
Navedenim člankom ZJN 2016 propisano je da:
 „(1) Javni naručitelj može zahtijevati da gospodarski subjekti podnesu izvješće o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti ili potvrdu koju izdaje takvo tijelo kao dokazno sredstvo sukladnosti sa zahtjevima ili kriterijima utvrđenima u tehničkim specifikacijama, kriterijima za odabir ponude ili uvjetima za izvršenje ugovora.
(2) Ako javni naručitelj zahtijeva dostavu potvrda koje izdaju određena tijela za ocjenu sukladnosti, obvezan je prihvatiti i potvrde drugih jednakovrijednih tijela za ocjenu sukladnosti.
(3) Tijelo za ocjenu sukladnosti u smislu stavaka 1. i 2. ovoga članka je tijelo koje provodi aktivnosti ocjene sukladnosti, uključujući kalibriranje, testiranje, certificiranje i inspekciju, koje je akreditirano u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća.
(4) Osim dokaznih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, javni naručitelj obvezan je prihvatiti i druga prikladna dokazna sredstva poput tehničke dokumentacije proizvođača ako gospodarski subjekt nije imao pristup izvješću o testiranju ili potvrdi iz stavka 1. ovoga članka ili ih nije mogao ishoditi u zadanom roku, pod uvjetom da nedostatak pristupa nije uzrokovan njegovim postupanjem te pod uvjetom da dokaže da radovi, roba ili usluge koje nudi udovoljavaju zahtjevima ili kriterijima navedenim u tehničkim specifikacijama, kriterijima za odabir ponude ili uvjetima za izvršenje ugovora“.
 
U tom smislu mišljenja je Ministarstva da nema zapreke da naručitelj, uz uvažavanje odredbi članka 213. ZJN 2016, u dokumentaciji o nabavi od ponuditelja zatraži dostavu prikladnog dokaznog sredstva u ponudi, kojim će oni dokazati da ponuđeni predmet nabave udovoljava traženim tehničkim specifikacijama.
 
Uz to, s obzirom na to da je člankom 291. stavkom 1. toč. 4. ZJN 2016 propisano da javni naručitelj tijekom pregleda i ocjene ponuda provjerava ispunjenje zahtjeva i uvjeta vezanih uz predmet nabave i  tehničke specifikacije, a odredbom članka 295. stavka 1. istoga Zakona propisano je da je javni naručitelj obvezan odbiti ponudu za koju na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda i provjere uvjeta iz članka 291. ZJN 2016, utvrdi da je nepravilna, neprikladna ili neprihvatljiva, mišljenja smo da je naručitelj obvezan od ponuditelja zahtijevati da u ponudi dostavi odgovarajući dokaz da ponuđeni predmet nabave udovoljava traženim tehničkim specifikacijama.
 
Zaključno, prema mišljenju Ministarstva, ponuditelj je obvezan već u ponudi dostaviti odgovarajući dokaz da predmet koji nudi udovoljava zahtjevima iz tehničke specifikacije, koji ovisno o konkretnom slučaju može biti bilo koje prikladno sredstvo za dokazivanje sukladnosti ponuđenog predmeta nabave sa zahtjevima i kriterijima utvrđenima u tehničkim specifikacijama, primjerice tehnička dokumentacija proizvođača, tehnički listovi, katalozi, izvješća o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti i sl.
 
Smije li naručitelj koristiti pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje za dodjelu ugovora o javnoj nabavi projektantskog nadzora radova na projektu energetske obnove objekta na način da sudjelovanje u tom postupku javne nabave omogući isključivo projektantu predmetnih radova sukladno čl. 131. st. 1. t. 2.c) ZJN 2016 ili je obvezan primijeniti neki drugi postupak javne nabave?
Člankom 131. stavkom 1. točkom 2. podtočkom c) ZJN 2016 propisano je da javni naručitelj smije koristiti pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje za dodjelu ugovora o javnoj nabavi ako samo određeni gospodarski subjekt može izvoditi radove, isporučiti robu ili pružiti usluge zbog zaštite isključivih prava uključujući prava intelektualnog vlasništva.
 
Odredbom članka 55. stavka 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/2015 i 118/2018) propisano je da: „Poslove projektantskog nadzora obavlja projektant arhitektonske, građevinske, strojarske i/ili elektrotehničke struke koji je izradio glavni projekt prema kojem se gradi građevina“ dok je stavkom 3. istoga članka propisano da „ako projektant projekta, u skladu s kojim se izvode radovi, za vrijeme izvođenja radova više ne obavlja projektantsku djelatnost ili izričito svojom voljom pismeno izrazi da to ne može iz objektivnih razloga, poslove projektantskog nadzora obavlja projektant odgovarajuće struke“, iz čega proizlazi da navedenu uslugu izvršava isključivo gospodarski subjekt koji je izradio glavni projekt odnosno da samo u slučaju da isti projektant više ne obavlja projektantsku djelatnost ili izričito pisanim putem izrazi da to ne može iz objektivnih razloga, poslove projektantskog nadzora obavlja projektant odgovarajuće struke, kojeg će naručitelj u tom slučaju odabrati provedbom nekog drugog postupka javne nabave sukladno ZJN 2016.
 
Slijedom navedenog ocjenjuje se da se tako formulirana odredba iz Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, smatra ispunjenim uvjetom za primjenu pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje temeljem članka 131. stavka 1. točke 2. podtočke c) ZJN 2016. Napominje se da je na naručitelju teret dokaza o ispunjenju uvjeta za primjenu pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje.
 
Kojim dokumentima se za gospodarski subjekt, koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj i za osobu koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske, dokazuje da nisu pravomoćnom presudom osuđeni za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU, a kojim dokumentom nepostojanje pravomoćne presude za kaznena djela iz članka 251. stavku 1.toč. 1. podtoč. a) do f) ZJN 2016? 
Sukladno članku 251. stavku 1. točki 2. ZJN 2016 javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) istoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.
 
Člankom 265. stavkom 1. točkom 1. ZJN 2016 propisano je da je javni naručitelj obvezan kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje prihvatiti izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. Zakona.
 
Podatke o dokumentima kojima se dokazuje nepostojanje osnova za isključenje za gospodarske subjekte te za osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, naručitelj može pronaći na e-Certis-u, elektroničkom sustavu Europske komisije, koji pruža informacije koje se potvrde i uvjerenja obično zahtijevaju u postupcima javne nabave u pojedinim državama članicama, odnosno državama Europskog gospodarskog prostora. Pristup e-Certis sustavu moguć je putem internetske stranice: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search.
 
Ako takvi dokumenti ne postoje, ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 251. stavka 1., oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, sukladno članku 265. stavku 2. ZJN 2016.
 
Gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj nepostojanje osnove za isključenje iz postupka javne nabave iz članka 251. stavka 1. toč. 2. ZJN 2016 dokazuje na način propisan člankom 265. stavkom 1. toč. 1. i stavkom 2. ZJN 2016.
 
Pri tome se napominje da gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj dokazuje nekažnjavanost za sebe i osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta prema nacionalnim propisima države svoga poslovnog nastana, ali i prema propisima države poslovnog nastana naručitelja (u konkretnom slučaju u Republici Hrvatskoj).
 
Nekažnjavanost za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države čiji je osoba državljanin (osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta), a obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU, gospodarski subjekt dokazuje na način propisan člankom 265. stavkom 1. toč. 1. i stavkom 2. ZJN 2016.
 
Dodatno, nekažnjavanost za kaznena djela iz toč. 1. podtočaka od a) do f) stavka 1. članka 251. ZJN 2016, za osobu koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora, a koja nije državljanin Republike Hrvatske, dokazuje se sukladno članku 265. stavku 2. ZJN 2016.
 
Gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj obvezan je dokazati da ne postoje okolnosti za njega i osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, pa u tom smislu može postupiti sukladno članku 20. stavku 10. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN br. 65/17, dalje u tekstu: Pravilnik), kojim je propisano da izjavu iz članka 265. stavka 2. u vezi s člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016, može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.
 
Kojim dokumentima se za gospodarskog subjekta koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj dokazuje nepostojanje osnove za isključenje iz članka 252. stavka 1. toč. 2. ZJN 2016, odnosno nepostojanje obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u državi poslovnog nastana, a kojim dokumentima u Republici Hrvatskoj? 
Člankom 252. stavkom 1. točkom 2. ZJN 2016 propisano je da je javni naručitelj obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.
 
Člankom 265. stavkom 1. točkom 2. ZJN 2016 propisano je da je javni naručitelj obvezan kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje prihvatiti potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 252. stavka 1. ovoga Zakona.
 
Gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, nepostojanje dospjelih obveza po osnovi poreza i doprinosa u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta dokazuje potvrdom porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta. Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 252. stavka 1. toč. 2. ZJN 2016, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, sukladno članku 265. stavku 2. ZJN 2016.
 
Podatke o vrsti i izdavateljima dokumenata kojima se dokazuje nepostojanje osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz članka 252. stavka 1. točke 2. ZJN 2016,  naručitelj može pronaći na e-Certis-u - elektroničkom sustavu Europske komisije, koji pruža informacije koje se potvrde i uvjerenja obično zahtijevaju u postupcima javne nabave u pojedinim državama članicama, odnosno državama Europskog gospodarskog prostora. Pristup e-Certis sustavu moguć je putem internetske stranice: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search.
 
Navedena okolnost, odnosno nepostojanje dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj, za gospodarskog subjekta koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, dokazuje se potvrdom Porezne uprave, ako taj gospodarski subjekt može ishoditi navedenu potvrdu, odnosno ako Porezna uprava izdaje takav dokument za tog gospodarskog subjekta sukladno posebnom propisu. U tom smislu, naručitelj će u odnosu na gospodarskog subjekta koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, a koji posjeduje osobni identifikacijski broj (OIB) u Republici Hrvatskoj, putem modula DOHVAT-a u EOJN RH provjeriti i stanje duga po osnovi poreza i doprinosa, u evidenciji Porezne uprave.
Međutim, ako to nije moguće, držimo uputnim, u dokumentaciji o nabavi propisati obvezu tog subjekta da dostavi izjavu.
 
Dokazuje li inozemna podružnica, kao ponuditelj, nepostojanje osnove za isključenje iz članka 252. stavka 1. ZJN 2016, odnosno nepostojanje dospjelih obveza po osnovi poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje samo za sebe ili i za svoga osnivača, gospodarskog subjekta s poslovnim nastanom izvan Republike Hrvatske?
Člankom 252. stavkom 1. ZJN 2016 propisano je da je javni naručitelj obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:
1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.
 
U vezi s postavljenim pitanjem mišljenje je ovoga tijela da inozemna podružnica, kao gospodarski subjekt u smislu članka 3. toč. 8. ZJN 2016, nepostojanje dospjelih obveza po osnovi poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje dokazuje samo za sebe, a ne i za svoga osnivača. U tom smislu, naručitelj će u postupku pregleda i ocjene ponuda u odnosu na podružnicu inozemnog društva kao gospodarskog subjekta s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, putem EOJN RH (modul DOHVAT) provjeriti i stanje duga po osnovi poreza i doprinosa, u evidenciji Porezne uprave.
 
Vezano za dio pitanja koji se odnosi na dokazivanje nekažnjavanosti u slučaju kada ponudu podnosi inozemna podružnica odgovaramo da u tom slučaju inozemna podružnica dokazuje nekažnjavanost za sebe, ali i za svoga osnivača.
 
Napominjemo da se u slučaju kada se radi o gospodarskom subjektu s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, koji je upisan u sudski (ili obrtni) registar što uključuje i inozemnu podružnicu, isti u pravilu ne dostavlja izjavu o nekažnjavanju jer je naručitelj obvezan, sukladno članku 262. stavku 1. ZJN 2016, u vezi s člankom 20. stavkom 3. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN br. 65/17), zatražiti dohvat podataka iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa u odnosu na kaznena djela propisana Kaznenim zakonom Republike Hrvatske, a koja su pobrojana u članku 251. stavku 1. točki 1. ZJN 2016, izravno putem EOJN RH (modul DOHVAT), za gospodarskog subjekta i osobu koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta.
 
Također, naručitelj će u odnosu na gospodarskog subjekta s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, koji je upisan u sudski (ili obrtni) registar, što uključuje i podružnicu inozemnog društva, putem modula DOHVAT-a provjeriti i stanje duga po osnovi poreza i doprinosa, u evidenciji Porezne uprave.
 
Više informacija o korištenju modula DOHVAT može se pronaći na internetskoj stranici:
https://help.nn.hr/support/search/solutions?term=modul+dohvat&authenticity_token=BMeoa9gZ9Te4Fb4oGrJG8zM9xdnWhLy9XfKB1ODjpaM%3D 
Mora li škola, kao javni naručitelj, za nabavu udžbenika primijeniti jedan od postupaka javne nabave? 
Postupak odabira i uvrštavanja u Katalog odabranih udžbenika reguliran je Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN br. 116/2018). Istim Zakonom određena je i najviša dopuštena cijena udžbenika. Sukladno članku 10. stavku 1. toga Zakona, u školi mogu biti u uporabi samo udžbenici koji se nalaze u Katalogu odobrenih udžbenika koji, između ostalog, sadrži naslov udžbenika, ime i prezime autora, naziv nakladnika ili izdavača te konačnu maloprodajnu cijenu udžbenika.
 
Dakle, navedenim Zakonom je propisan naslov udžbenika te njegov nakladnik ili izdavač, ali ne i dobavljač od kojega pojedini javni naručitelj nabavlja udžbenike. Stoga, ako pojedina škola za svoje učenike sama nabavlja udžbenike (s popisa iz Kataloga), a procijenjena vrijednost nabave je jednaka ili veća od praga iz članka 12. stavka 1. ZJN 2016 (200.000,00 kn), kao obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi, škola je pri nabavi obvezna provesti jedan od postupaka javne nabave propisanih ZJN 2016. Pri tome, ZJN 2016 ne ograničava naručitelja po pitanju dinamike i broja postupaka javne nabave koje provodi, ako se u svakom postupku pridržava pravila koja vrijede za ukupnu procijenjenu vrijednost predmeta nabave.
 
U pogledu određivanja predmeta nabave i određivanja procijenjene vrijednosti nabave napominjemo da svaki udžbenik, odnosno svaki naslov udžbenika, može predstavljati zasebnu cjelinu, odnosno zaseban predmet nabave.
23.01.2019