Portal javne nabave

Nabava do procijenjene vrijednosti nabave

Člankom 314. stavkom 1. ZJN 2016 propisano je da javni naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama članaka 315. – 320. ovoga Zakona.
 
Stavkom 3. istog članka ZJN 2016. propisano je da se odredbe članaka 315. – 321. ovoga Zakona o izmjenama ugovora o javnoj nabavi na odgovarajući način primjenjuju na izmjene okvirnog sporazuma tijekom njegova trajanja.
 
S obzirom na navedeno, u predmetnom slučaju radilo bi se o primjeni članka 315. ZJN 2016 kojim je propisano da javni naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi i tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su izmjene, neovisno o njihovoj novčanoj vrijednosti, bile na jasan, precizan i nedvosmislen način predviđene u dokumentaciji o nabavi u obliku odredaba o izmjenama ugovora, a koje mogu uključivati odredbe o promjeni cijene ili opcija, što je u konkretnom slučaju bila odredba u dokumentaciji o nabavi o ukupnom plaćanju bez PDV-a koje ne smije prijeći procijenjenu vrijednost nabave.
16.07.2019