Portal javne nabave

Uputa o sadržaju i dostavljanju godišnjih izvješća

Uputa za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2023. godinu

Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22, dalje u tekstu ZJN 2016). Naručitelji su do 31. ožujka tekuće godine obvezni izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu.
Izvješće o javnoj nabavi za 2023. godinu naručitelji su obvezni izraditi do 31. ožujka 2024. godine.
Izvješće naručitelji izrađuju putem „starog“ Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH, https://eojn.nn.hr) .
Nakon prijave u EOJN RH, korisnici će imati rubriku „Izvješća“ pod kojom će se nalaziti:
  1. jednostavne nabave čija je procijenjena vrijednost do 26.540,00 eura za robu i usluge, odnosno 66.360,00 eura za radove i to:
  • jednostavne nabave u koje nije uključena vrijednost jednostavne nabave financirane iz EU fondova i vrijednost jednostavne nabave u postupku obnove objekata oštećenih potresom u skladu sa člankom 5. Pravilnika o provedbi postupka nabave dobara, usluga i radova za postupak obnove
  • jednostavne nabave koje su financirane iz EU fondova
  • jednostavne nabave koje su naručitelji proveli u postupku obnove u skladu sa Zakonom o obnovi objekata oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ broj 21/23) koji su od dana stupanja na snagu Pravilnika o provedbi postupka nabave dobara, usluga i radova za postupak obnove (NN 28/23), nabavili predmete nabave procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura za nabavu roba i usluga odnosno manju od 66.360,00 eura za radove
  1. generirani podaci o objavljenim ugovorima i okvirnim sporazumima.
Podatke pod točkom a) naručitelji trebaju ručno unijeti te spremiti, dok se podaci pod točkom b) automatski generiraju.
Naručitelji koji su u 2023. godini imali samo jednostavne nabave, obvezni su unijeti podatak o ukupnom iznosu nabavljenih radova, robe ili usluga od 1.1. do 31.12. 2023. godine, bez PDV-a.
Naručitelji koji do sada nisu provodili postupke javne nabave male ili velike vrijednosti, a provodili su jednostavne nabave, obvezni su izvršiti jednokratnu registraciju u sustav EOJN RH te unijeti podatak o ukupnom iznosu jednostavne nabave prema vrsti predmeta nabave (robe, radovi, usluge) u 2023. godini.
Za točnost podataka koji su ručno uneseni u statistički modul odgovaraju sami naručitelji.
Valja napomenuti da se evidentiraju svi ugovori prema datumu objave ugovora, dakle ne broj objava, već ugovora u tim objavama. Stoga je kriterij „ulaska“ u obrazac statističkog izvješća vrijednost svakog ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a iz obrasca Obavijest o dodjeli ugovora jer je to podatak koji je obvezan.
Ukoliko vrijednosti, vrsta ugovora ili okvirnog sporazuma u obavijestima o dodjeli ugovora iz bilo kojeg razloga nisu bile točno unesene, može doći do odstupanja u izvješću. U takvim slučajevima, iznimno je omogućeno naknadno slanje podataka u obliku bilješke naručitelja koju dostavlja na sljedeću adresu:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Uprava za trgovinu i politiku javne nabave
Sektor za politiku javne nabave
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb
 
U bilješci je potrebno pozvati se na broj objave obavijesti o dodjeli ugovora.
Napominje se da naručitelji ne dostavljaju Upravi posebno pisano izvješće o javnoj nabavi za 2023. godinu, budući se isto dostavlja Upravi putem EOJN RH, već isključivo bilješku ukoliko su nepravilno ispunili standardizirane obrasce.
Također, naglašavamo da nakon 31. ožujka 2024. godine više neće biti moguće izraditi Izvješće o javnoj nabavi za 2023. godinu putem EOJN RH.
  
U godišnje statističko izvješće za 2023. godinu ulaze svi ugovori/okvirni sporazumi koji su objavljeni do 31. prosinca 2023. godine.
Zaključno, skrećemo pozornost naručiteljima:
- da je zakonski rok za objavu obavijesti o dodjeli ugovora/okvirnih sporazuma 30 dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, sukladno odredbi članka 248. stavka 1. ZJN 2016;
- da je člankom 443. stavkom 2. točkom 12. ZJN 2016 propisano da će se novčanom kaznom od 1.320,00 do 13.270,00 eura kazniti za prekršaj pravna osoba koja je naručitelj ako u zakonskom roku ne izradi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu (članka 441.stavak 2.);
- da je člankom 443. stavkom 3. ZJN 2016 propisano da će se novčanom kaznom od 1.320,00 do 6.630,00 eura kazniti odgovorna osoba u pravnoj osobi ili odgovorna osoba u državnom tijelu ili jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave za prekršaj iz stavka 1. članka 443. ZJN 2016;
- da je člankom 443. stavkom 4. ZJN 2016 propisano da će se novčanom kaznom od 660,00 do 2.650,00 eura kazniti odgovorna osoba u pravnoj osobi ili odgovorna osoba u državnom tijelu ili jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave za prekršaj iz stavka 2. članka 443. ZJN 2016.
 
Uprava za trgovinu i politiku javne nabave

10.01.2024