Izdvajamo

UPUTE ZA NARUČITELJE - GODIŠNJA STATISTIČKA IZVJEŠĆA ZA 2014. 

Obavještavamo naručitelje da su objavljene Upute za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za 2014. godinu te o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti za 2014. godinu. Možete ih pronaći OVDJE.
 


Obnavljanje certifikata
Sukladno odredbi članka 7. stavka 2. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN br. 06/12 i 125/14, dalje u tekstu: Pravilnik) zahtjevi za obnavljanje certifikata u području javne nabave koji istječu 13. siječnja 2015. godine zaprimat će se od 13. srpnja 2014. godine do zaključno sa 13. siječnjem 2015. godine. Zahtjev za obnavljanje certifikata mora sadržavati sve podatke iz članka 7. stavka 3. i 4. Pravilnika.

Zahtjevi se mogu dostaviti:
1. poštom na adresu: Ministarstvo gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,
2. elektroničkom poštom na adresu: snjezana.kovac@mingo.hr 
3. telefaksom na broj: 01/6106604.

Sukladno odredbi članka 5. stavka 2. Pravilnika osoba koja propusti dostaviti potpuni zahtjev za obnavljanje certifikata u roku propisanom  u članku 7. stavku 2. ovoga Pravilnika, gubi pravo na obnavljanje certifikata te je za posjedovanje certifikata dužna ispuniti uvjete za njegovo izdavanje.
 
VAŽNA OBAVIJEST ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA OBNAVLJANJE CERTIFIKATA
S obzirom da se zahtjevi za obnavljanje certifikata mogu dostaviti poštom, elektroničkom poštom ili telefaksom MOLIMO VAS DA ODABERETE SAMO JEDAN NAČIN DOSTAVE. Primjerice, ukoliko ste zahtjev za obnovu certifikata uputili elektroničkim putem nije ga potrebno dostavljati poštom ili telefaksom. Prilikom dostave zahtjeva za obnavljanje certifikata obvezno je ispuniti PROPISANI OBRAZAC koji se nalazi pod rubrikom IZOBRAZBA, podrubrika CERTIFIKATI - označen plavom bojom u šestom odlomku teksta.DAN OTVORENIH VRATA

Obavještavamo korisnike da će se "Dan otvorenih vrata" održati u petak, 24. travnja 2015. godine. Više informacija možete pronaći OVDJE.
 


Vrijednosti europskih pragova od 01. siječnja 2014. godine
Europska komisija donijela je UREDBU KOMISIJE (EU) br. 1336/2013 оd 13. prosinca 2013. o izmjeni direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL. BR. L-335 od 14. prosinca 2013.) kojom se mijenjaju vrijednosti europskih pragova (nabava velike vrijednosti). Tekst Uredbe možete pronaći OVDJE.

Također, objavljena je KOMUNIKACIJA KOMISIJE Odgovarajuće vrijednosti pragova iz direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL. BR. C-366 od 14. prosinca 2013.)  u kojoj su nove vrijednosti europskih pragova iz gore navedene Uredbe preračunate u kune. Tekst Komunikacije možete pronaći OVDJE.

 


Sukladno članku 181. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda) naručitelji su do 31. ožujka svake godine obvezni izraditi izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu. Uputu o sadržaju i načinu dostavljanja statističkih izviješća za 2013. godinu možete pronaći OVDJE.
 


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi objavljen je 2. prosinca 2013. godine u Narodnim novinama broj 143/13. Tekst Zakona možete pronaći OVDJE.


Sukladno Zakonu o javnoj nabavi nabava velike vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti europskih pragova, a nabava male vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost manja od europskih pragova. Vrijednosti europskih pragova propisane su člankom 2. Uredbe o objavama javne nabave (Narodne novine br. 10/2012). Do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji iznose iz članka 2. ove Uredbe koji su izraženi u eurima naručitelj preračunava u kunsku protuvrijednost. Preračunavanje se provodi na temelju srednjeg tečaja u kunama za eure Hrvatske narodne banke, važećeg na dan u kojem naručitelj šalje poziv na nadmetanje, a u postupcima u kojima se poziv na nadmetanje ne objavljuje, na dan u kojem naručitelj započinje postupak javne nabave.

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji na naručitelje se primjenjuju vrijednosti europskih pragova preračunate u njihove odgovarajuće vrijednosti u kunama koje objavljuje Europska komisija u Službenom listu Europske unije.

Vrijednosti europskih pragova preračunate u njihove odgovarajuće vrijednosti u kunama koje se primjenjuju s danom 1. siječnja 2014. godine, možete pogledati u rubrici Pravna stečevina EU-a (OVDJE).
 


Vlada Republike Hrvatske 2. svibnja 2013. godine donijela je Strategiju razvoja elektroničke javne nabave u Republici Hrvatskoj 2013.-2016. Strategiju možete pronaći OVDJE.
 


Uprava za sustav javne nabave izradila je smjernice Smjernice br. 1. Kriteriji za odabir ponude. Smjernice obrađuju kriterije za odabir ponude, najnižu cijenu i ekonomski najpovoljniju ponudu. S obzirom na potrebe sustava, naglasak je stavljen na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude, uključujući i primjere koji mogu pomoći naručiteljima u primjeni tog kriterija. Smjernice verzije 1.0 iz travnja 2013. godine dostupne su OVDJE.
 
 

Obavijesti

10.06.2013.

EU pragovi

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji na naručitelje se primjenjuju vrijednosti europskih pragova preračunati u njihove odgovarajuće vrijednosti u kunama koje objavljuje Europska komisija u Službenom listu Europske unije.
02.05.2013.

Strategija razvoja elektroničke javne nabave

Vlada Republike Hrvatske 2. svibnja 2013. godine donijela je Strategiju razvoja elektroničke javne nabave u Republici Hrvatskoj 2013.-2016.
02.05.2013.

Smjernice br. 1. Kriteriji za odabir ponude

Uprava za sustav javne nabave izradila je smjernice Smjernice br. 1. Kriteriji za odabir ponude.
02.05.2013.

Podsjetnik na obveze iz Zakona o javnoj nabavi

Uprava za sustav javne nabave izradila je Podsjetnik na obveze temeljem Zakona o javnoj nabavi - Planovi nabave, registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, sukob interesa.