Portal javne nabave

Dinamički sustav javne nabava i žalba

 Člankom 306. stavkom 2. ZJN 2016 propisano je da se rok mirovanja, između ostalog, ne primjenjuje u slučaju sklapanja ugovora u okviru dinamičkog sustava nabave.
 
Nadalje, člankom 307. stavkom 1. točkom 3. ZJN 2016 propisano je da odluka o odabiru postaje izvršna dostavom odluke ponuditelju, ako se rok mirovanja ne primjenjuje.
 
Stavkom 3. istog članka ZJN 2016. propisano je da se smatra da je ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum sklopljen na dan izvršnosti odluke o odabiru, osim u slučaju iz stavka 4. i 5. ovog članka.
 
Slijedom navedenog, u konkretnom slučaju nema zakonske zapreke da se ugovor o javnoj nabavi sklopi prije donošenja rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (dalje u tekstu: DKOM), s obzirom da predmetna žalba nema suspenzivni učinak, pri čemu se ukazuje da neprimjena roka mirovanja ne isključuje rok za izjavljivanje žalbe, kao i moguću novčanu kaznu za naručitelja temeljem članka 429. stavka 1. ZJN 2016, u slučaju da DKOM svojim rješenjem poništi nastali ugovor u okviru dinamičkog sustava nabave, ako je isti u suprotnosti s člancima 161. i 162. ZJN 2016. Stoga se može smatrati opravdanim da se u konkretnom slučaju ugovor o javnoj nabavi sklopi tek po izvršnosti rješenja DKOM-a.
16.07.2019