Portal javne nabave

Ugovor za više grupa s jednim g.s.

Članak 5. stavak 2. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i  analizi tržišta u javnoj nabavi (NN broj 101/17, dalje u tekstu Pravilnik) propisuje da, ako je predmet nabave podijeljen na grupe, podaci iz stavka 1. istoga članka se razrađuju i unose za svaku pojedinu grupu predmeta nabave.
 
Naručitelj može u istom postupku javne nabave sklopiti jedan ugovor s istim ponuditeljem za više grupa. Međutim, neovisno o tome je li naručitelj sklopio jedan ugovor s istim ponuditeljem za više grupa predmeta nabave u postupku javne nabave, sukladno gore navedenoj odredbi članka 5. stavka 2. Pravilnika podaci iz stavka 1. istog članka Pravilnika upisuju se za svaku grupu zasebno.
 
Stavkom 1. članka 5. Pravilnika propisano je koje sve podatke sadrži registar ugovora.  Cilj je registra ugovora transparentan i javan prikaz sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma. Unošenjem podataka za svaki ugovor zasebno omogućeno je praćenje izvršenja svakog ugovora, a naročito u pogledu eventualnog raskida pojedinog ugovora, te ukupnog iznosa isplaćenog ugovaratelju na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma. 
16.07.2019