Portal javne nabave

Promjenjiva cijena

Način definiranja cijene ponude propisan je odredbama članka 6. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017), gdje se navodi da naručitelj u dokumentaciji o nabavi određuje je li cijena ponude promjenjiva ili nepromjenjiva. Promjenjiva cijena je cijena koja se tijekom trajanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma može mijenjati. Ako je cijena ponude promjenjiva, naručitelj mora u dokumentaciji o nabavi odrediti način i uvjete izmjene cijene.
 
Načelno, ne ulazeći u njenu opravdanost, odredba u dokumentaciji o nabavi kojom naručitelj određuje da se tijekom trajanja okvirnog sporazuma jedinične cijene mogu samo smanjivati mogla bi biti prihvatljiva samo u slučaju okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata koji ne obvezuje stranke na sklapanje pojedinačnih ugovora. Sklapanju svakog pojedinačnog ugovora prethodilo bi ponovno nadmetanje između gospodarskih subjekata stranaka okvirnog sporazuma, a gospodarski subjekti bi, ako imaju interesa, mogli ponuditi samo niže cijene od onih ponuđenih prilikom sklapanja okvirnog sporazuma.
 
U ostalim slučajevima, mišljenja smo da određivanje cijena u dokumentaciji o nabavi na ovakav način nije u skladu s odredbama ZJN 2016 te prije navedenim odredbama Pravilnika, jer naručitelj svojim zahtjevima narušava ravnopravnost sudionika i načelo jednake vrijednosti činidaba te dovodi gospodarske subjekte u nepovoljan položaj. 
16.07.2019