Portal javne nabave

Obnavljanje certifikata


Certifikat se obnavlja na rok od tri godine temeljem redovitog usavršavanja. Pri tome se, ako su zadovoljeni propisani uvjeti,  kao datum početka valjanosti obnovljenog certifikata određuje datum isteka valjanosti važećeg certifikata. 

 

Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata. Dakle, da bi obnovila certifikat osoba mora tijekom njegove valjanosti (3 godine) pohađati program usavršavanja u ukupnom trajanju od 32 sata.

 

Osoba koja je stekla uvjete za obnavljanje certifikata mora Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta podnijeti zahtjev za obnavljanje certifikata. Zahtjev se može podnijeti najranije šest mjeseci prije isteka valjanosti važećeg certifikata, a najkasnije do datuma isteka valjanosti certifikata.

 

Primjer: Za certifikat izdan 15. rujna 2012. godine, zahtjev za obnavljanje može se podnijeti najranije 15. ožujka 2015. godine, a najkasnije 15. rujna 2015. godine.    

 

Zahtjev se Upravi za politiku javne nabave Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije (adresa elektroničke pošte: snjezana.kovac@mingo.hr).

 

Zahtjev se postavlja prema ovom obrascu, a u privitku zahtjeva obavezno se prilažu i preslike potvrda o pohađanju programa usavršavanja pohađanih za vrijeme trajanja važećeg certifikata. 

 

U slučaju dostave zahtjeva s nepotpunim podacima i dokumentima, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta zatražit će dopunu podataka. 

 

Važno je istaknuti da ako nositelj certifikata iz razloga dugotrajnog bolovanja, rodiljnog ili roditeljskog dopusta ili prekida radnog odnosa nije mogao tijekom važenja certifikata ostvarili 32 sata redovitog usavršavanja, razdoblje za redovito usavršavanje može mu se produljiti za period trajanja dugotrajnog bolovanja, rodiljnog ili roditeljskog dopusta ili prekida radnog odnosa, a najdulje za godinu dana od dana isteka važenja certifikata. U tom slučaju se uz zahtjev za obnavljanje certifikata obvezno prilaže i dokaz o postojanju naprijed navedenih razloga.