Dežurni savjetnik Savjetnik Informacije i savjeti iz područja javne nabave utorkom i četvrtkom 9-12h tel: 01 4677 178
 
 
 
 
 
 
zejn
 
Portal javne nabave

Vijesti


18.5.2020 10:42:00

Termini pisanog ispita za svibanj 2020.

Obavještavamo korisnike da su objavljeni termini održavanja pisanog ispita za svibanj 2020. godine.
Zainteresirani se za polaganje ispita mogu prijaviti u aplikaciji e-Izobrazba u javnoj nabavi gdje su i objavljeni termini.

7.4.2020 9:51:00

Preporuke Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u vezi s pitanjima propisivanja i dostave jamstva za ozbiljnost ponude u novonastaloj situaciji izazvanoj epidemijom Corona virusom

S obzirom na novonastalu situaciju u vezi s epidemijom izazvanom Corona virusom, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao središnje tijelo državne uprave za politiku javne nabave (dalje: Ministarstvo), zaprimilo je brojne upite dionika u sustavu javne nabave, naručitelja i ponuditelja,  koji se odnose na probleme ponuditelja u vezi s dostavom jamstva za ozbiljnost ponude u postupku javnne nabave, kada je sredstvo jamstva garancija banke, zadužnica, bjanko zadužnica i sl.
Problem s dostavom jamstva za ozbiljnost ponude imaju prvenstveno strani ponuditelji (ograničenje odnosno zabrana prekograničnih putovanja) ali također i domaći ponuditelji (ograničenje odnosno zabrana putovanja izvan mjesta prebivališta; ukidanje međugradskog prijevoza; ukidanje gradskog javnog prijevoza, osim za osobe s posebnom propusnicom nadležnih tijela; problemi s organiziranjem dostave putem kurira, i sl.).

U vezi s navedenom problematikom Ministarstvo iznosi sljedeće preporuke:
1.) Jamstvo za ozbiljnost ponude je jedno od jamstava koje naručitelj, sukladno člancima 214. do 217. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16, dalje: ZJN 2016), može zahtijevati od ponuditelja u postupcima javne nabave, kao instrument osiguranja od određenih rizika, kao što su:
-          odustajanje ponuditelja od ponude u roku njezine valjanosti,
-          nedostavljanje ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016,
-          neprihvaćanje ispravka računske pogreške,
-          odbijanje potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ili
-          nedostavljanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, ako okvirni sporazum obvezuje na sklapanje i izvršenje.
Ako javni naručitelj zahtijeva jamstvo za ozbiljnost ponude, obvezan je u dokumentaciji o nabavi odrediti vrstu, sredstvo i uvjete jamstava, s time da ne može odrediti isključivo novčani polog kao jamstvo, jer je novčani polog kao jamstvo opcija za ponuditelja a ne za naručitelja.
Dakle, kao što iz odredbi ZJN 2016 proizlazi - traženje jamstva za ozbiljnost ponude je opcija odnosno mogućnost a ne i obveza za naručitelja.
U tom smislu preporuka je naručiteljima da zahtijevaju jamstvo za ozbiljnost ponude onda kada ocijene da postoji mogućnost nastanka nekog od naprijed navedenih rizika predviđenih člankom 214. stavkom 1. toč. 1. ZJN 2016, uzimajući u obzir procijenjenu vrijednost nabave; žurnost određene nabave, njenu važnost za naručitelja i sl.
 
2.) Nadalje, člankom 215. stavkom 2. ZJN 2016 propisano je da javni naručitelj određuje jamstvo za ozbiljnost ponude u apsolutnom iznosu, koji ne smije biti viši od 3% procijenjene vrijednosti predmeta nabave odnosno grupe predmeta nabave, ako je predmet podijeljen na grupe. Dakle, ZJN 2016 određuje gornji iznos jamstva za ozbilnost ponude, a naručitelj bi trebao u svakom konkretnom slučaju, u zakonskim okvirima odrediti iznos jamstva za konkretan slučaj.
U tom smislu, ako naručitelj već zahtijeva jamstvo za ozbiljnost ponude, preporuka naručiteljima bi bila da iznos jamstva za ozbiljnost ponude bude manji od zakonskog maksimuma (npr. 1% procijenjene vrijednosti predmeta nabave odnosno grupe predmeta nabave, odnosno iznos koji bi odgovarao riziku koji snosi naručitelj a ne bi predstavljao značajno financijsko opterećenje ponuditelju), kako bi ponuditelji mogli u većem broju slučajeva iskoristiti zakonsku mogućnost uplate novčanog pologa, kao sredstva jamstva za ozbiljnost ponude, te u ponudi dostaviti dokaz o uplati novčanog pologa u obliku preslike uplatnice ili potvrde o uplati putem internet bankarstva. Na taj način značajno bi se smanjio problem dostave jamstva za ozbiljnost ponude u postupku javne nabave u postojećim okolnostima.
1.4.2020 12:53:00

Smjernice Europske komisije za primjenu okvira za javnu nabavu u kriznoj situaciji uzrokovanoj bolešću COVID-19

Obavještavamo korisnike da je Europska komisija izdala Smjernice za primjenu okvira za javnu nabavu u kriznoj situaciji uzrokovanoj bolešću COVID-19.

Smjernicama možete pristupiti ovdje.
25.3.2020 10:17:00

Preporuka Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u vezi s provedbom postupka javnog otvaranja ponuda u novonastaloj situaciji izazvanoj epidemijom Corona virusom

S obzirom na novonastalu situaciju u vezi s epidemijom izazvanom Corona virusom, kao i brojna pitanja dionika u sustavu javne nabave, naručitelja i ponuditelja, upućena Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao središnjem tijelu za politiku javne nabave, a koja se odnose na postupak javnog otvaranja ponuda i osiguranje javnosti u toj fazi postupka javne nabave, Ministarstvo daje  sljedeće preporuke:
24.2.2020 12:37:00

Otvorena vrata

Poštovani,

Uprava za politiku javne nabave nastavlja s praksom neposredne razmjene mišljenja, znanja i odgovora na vaša pitanja od strane naših savjetnika za sustav javne nabave. Stoga vas pozivamo na „Dan otvorenih vrata“ u petak 28. veljače 2020. godine.

Više informacija možete pronaći OVDJE.
13.1.2020 9:18:00

Uputa o sadržaju i načinu dostavljanja statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2019. godinu

Uprava za politiku javne nabave izradila je Uputu za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za 2019. godinu. 
11.11.2019 14:31:00

Vrijednosti europskih pragova od 1. siječnja 2020. godine

 Obavještavamo korisnike da je Europska komisija na temelju ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU te 2009/81/EZ donijela akte kojima se od 1. siječnja 2020. mijenjaju vrijednosti europskih pragova (nabava velike vrijednosti).
19.9.2019 12:35:00

Korejsko-hrvatski poslovni forum

U organizaciji Veleposlanstva Republike Koreje u RH, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta RH, Narodnih novina, Hrvatske gospodarske komore, Korejskog poslovnog centra u Zagrebu i Hrvatsko-korejskog poslovnog kluba 24. rujna, u 9 sati u Zagrebu, u hotelu Esplanade održat će se Korejsko-hrvatski poslovni forum
13.9.2019 13:56:00

Single Market Scoreboard

Obavještavamo korisnike da je Europska komisija objavila Single Market Scoreboard za 2018. godinu.
Više informacija OVDJE
13.8.2019 12:24:00

Zajedničko mišljenje Ministarstva financija i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta vezano uz način nabave usluge zakonske revizije koju zajednički obavljaju najmanje dva međusobno neovisna revizorska društva, kada uslugu nabavljaju obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

Obavještavamo korisnike da je, u cilju otklanjanja mogućih dvojbi ili pogrešnih tumačenja u primjeni Zakona o javnoj nabavi vezano za provedbu postupaka javne nabave za nabavu usluge zakonske revizije koju zajednički obavljaju najmanje dva međusobno neovisna revizorska društva, Ministarstvo financija u suglasnosti s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo zajedničko mišljenje. Mišljenje je dostupno OVDJE.

1.7.2019 15:12:00

Anketa o zadovoljstvu korisnika Europskom jedinstvenom dokumentacijom o nabavi (ESPD)

Ljubazno Vas molimo da se odazovete na sudjelovanje u Online anketi unutar koje prikupljamo Vaša mišljenja o Europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi (ESPD).

                                                 
ESPD anketa  dostupna je na engleskom jeziku i svim ostalim službenim jezicima Europske Unije, ali pri tome treba napomenuti kako se za prijevod s engleskog na ostale službene jezike koristi automatizirani prijevod. Stoga u slučaju nedoumice, verzija na engleskom jeziku ima pravo prvenstva nad ostalim dostupnim prijevodima. U izborniku jezika dostupna je i verzija na hrvatskoj jeziku.

                                                        
Anketi možete pristupiti putem linka: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ESPD-satisfaction-survey

 
ESPD anketa je  dostupna do 15. rujna  2019. godine.

Sudjelovanje je anonimno, a anketu provodi služba Europske Komisije.


Zahvaljujemo se  na Vašem vremenu i suradnji.


27.6.2019 13:15:00

Uputa za pisani ispit iz područja javne nabave

UPUTA ZA PISANI ISPIT IZ PODRUČJA JAVNE NABAVE

1)    TERMINI ISPITA
Termini polaganja pisanog ispita objavljuju se zadnji radni dan u mjesecu za naredni mjesec u aplikaciji „e-Izobrazba u javnoj nabavi“ (mjesto, datum i vrijeme održavanja ispita kao i maksimalan broj polaznika).
Broj osiguranih mjesta po pojedinom terminu polaganja ispita je ograničen.

2)    PRIJAVA ISPITA
Nakon odobrenja termina (datuma polaganja ispita) polaznik se može prijaviti u aplikaciji na željeni termin ispita, odnosno polaznik se može prijaviti za pristupanje ispitu samo ako je u aplikaciji vidljiv STATUS ISPITA „ODOBREN“, a ne „NOVI“.
Kada se polaznik prijavi na ispit, nadležno tijelo prijavu odobrava najkasnije u roku od 8 dana od dana prijave, a obavijest o odobrenju polaznik zaprima na svoju e-mail adresu nakon čega može pristupiti ispitu.
U slučaju da polaznik nije u mogućnosti pristupiti ispitu koji je prijavio, na istom mjestu u aplikaciji gdje se prijavio za pristupanje ispitu, može odabrati i opciju opozovi ispit i to najkasnije 4 dana prije početka ispita. Na taj način se ostavlja mogućnost prijave za taj ispitni termin drugim polaznicima. Obavijest o opozivu ispita dolazi odmah po opozivu na polaznikovu e-mail adresu.

3)    PROMJENA TERMINA ISPITA
Postoji mogućnost promjene samog termina ispita.
Ako polaznik želi promijeniti termin ispita prvo mora opozvati termin na koji se prijavio kako bi se mogao prijaviti na drugi ponuđeni termin na kojem ima slobodnih mjesta.

4)    ZATVARANJE TERMINA ISPITA
2 dana odnosno 48 sati prije početka ispita kroz aplikaciju više nije moguće prijaviti niti opozvati ispit. Kada polaznik ne može pristupiti ispitu, a tu činjenicu je doznao u trenutku kada je ispit već zatvoren, dužan je poslati obavijest elektroničkim putem na izobrazba@mingo.hr da nije u mogućnosti pristupiti ispitu.
Nakon što je ispit realiziran, rezultati se učitavaju u sustav te na taj način  polaznici dobivaju informaciju o rezultatu ispita.
 
 
11.3.2019 15:38:00

Zajedničko mišljenje vezano uz primjenu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu - provedba postupaka javne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti

Obavještavamo korisnike da je, u cilju otklanjanja mogućih dvojbi ili pogrešnih tumačenja u primjeni novog Zakona o komunalnom gospodarstvu vezano za provedbu postupaka javne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u suglasnosti s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo zajedničko mišljenje. Mišljenje je dostupno OVDJE.
21.1.2019 9:12:00

Uputa za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu

Uprava za politiku javne nabave izradila je Uputu za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu.  
19.7.2018 8:52:00

e-Izobrazba

Poštovani korisnici,
 
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta izradilo je aplikaciju “e-Izobrazba u javnoj nabavi” čija je svrha digitalizirati i automatizirati administrativne procese u izobrazbi u području javne nabave i baze podataka. 
Aplikacija će omogućiti bržu i lakšu komunikaciju između službenika Ministarstva i dionika u procesu izobrazbe.
 
Glavni procesi su:
  • omogućavanje on-line prijava programa izobrazbe
  • omogućavanje pregleda termina održavanja izobrazbe
  • automatiziranje prikupljanja podataka o održanim izobrazbama
  • omogućavanje pregleda termina za polaganje ispita
  • omogućavanje on-line prijave na ispite
  • omogućavanje uvida u osobni status certifikacije polaznika.
Tijekom mjeseca kolovoza predviđeno je razdoblje prenošenja postojećih baza podataka i provjera prenesenih podataka u nove baze podataka u aplikaciji. Slijedom navedenog, tijekom kolovoza nisu planirani ispiti.

Također, molimo vas da zahtjeve za obnovu certifikata, čije trajanje istjeće u kolovozu, dostavite čim prije, a najkasnije do 1. kolovoza 2018. godine kako bi u novu aplikaciju prenijeli što potpunije baze podataka.
Ovlašteni nositelji programa su obavjest o svojim obvezama i zahtjevima  dobili na adrese elektroničke pošte koje su navedene za kontakt.
 
Od 3. rujna 2018. godine planira se prelazak na rad putem aplikacije. Tijekom prelaznog razdoblja molimo vas za razumjevanje, a službenici Uprave za politiku javne nabave biti će vam na raspolaganju kako bi uklonili nejasnoće u korištenju aplikacije.
 
Upute za rad u aplikaciji koja će biti dostupna od 3. rujna 2018. godine dostupne su za preuzimanje sa sljedećih poveznica:
16.4.2018 9:52:00

Održana TAIEX-REGIO međunarodna radionica o provedbi registra ugovora i korištenju podataka u sustavima e-nabave

Dana 13. travnja 2018., u zagrebačkom hotelu Palace održana je „TAIEX-REGIO međunarodna radionica o provedbi registra ugovora i korištenju podataka u sustavima e-nabave“. Radionicu je organiziralo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji s Europskom komisijom. Na radionici je prisustvovalo preko 70 sudionika iz Republike Hrvatske, država članica EU i zemalja kandidatkinja za članstvo u EU.
20.3.2018 12:37:00

Pitanje primjene pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje, za nabavu usluge projektantskog nadzora, a vezano za Stručno mišljenje Hrvatske komore arhitekata usvojeno na sjednici Upravnog odbora od 25. siječnja 2018.

Prije svega ističemo da je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao središnje tijelo državne uprave za politiku javne nabave, nadležno za stručnu pomoć u vezi s primjenom Zakona o javnoj nabavi i njegovih podzakonskih propisa kroz davanje mišljenja, izradu smjernica, priručnika, i sl. Dakle, Hrvatska komora arhitekata, kao strukovna udruga arhitekata u Republici Hrvatskoj, nije nadležna za davanje mišljenja o primjeni Zakona o javnoj nabavi.
1.2.2018 9:16:00

Obavijest nositeljima certifikata

Zbog velikog broja zahtjeva za obnovu certifikata u javnoj nabavi s istekom valjanosti 13. siječnja 2018., a koji su pristigli krajem prosinca 2017. i početkom siječnja 2018. godine, obavještavamo podnositelje zahtjeva da su zahtjevi u obradi te će biti isporučeni na adrese koje su navedene u zahtjevu. Također vas obavještavamo da status svog certifikata možete provjeriti i u Registru certifikata koji se tjedno ažurira s novim podacima.  
10.1.2018 14:19:00

Savjetovanje o opsegu i strukturi priručnika Komisije o društveno odgovornoj javnoj nabavi

Obavještavamo korisnike da je Europska komisija započela ciljano savjetovanje o opsegu i strukturi priručnika Komisije o društveno odgovornoj javnoj nabavi.

Savjetovanje je usmjereno na one koji su uključeni u politiku i praksu društveno odgovorne javne nabave, kao što su središnje i lokalne vlasti, javni i sektorski naručitelji, poduzeća i organizacije socijalne ekonomije, neprofitne i nevladine organizacije, međunarodne organizacije, sindikati, sektorska udruženja i udruženja dobavljača te pojedinci iz akademske zajednice i privatnog sektora koji se zanimaju za društveno odgovornu javnu nabavu.Ovim se ciljanim savjetovanjem žele dobiti povratne informacije dionika o opsegu i strukturi priručnika Europske komisije o društveno odgovornoj javnoj nabavi. Komisiju posebno zanima kakve bi smjernice trebalo objaviti, kako bi one trebale izgledati i kako na najbolji način iskoristiti prikupljene primjere dobre prakse. Rezultati će se uključiti u novi priručnik o društveno odgovornoj javnoj nabavi i moguće dodatne dokumente. 

Pozivamo vas da se uključite u ovo savjetovanje putem internetskih stranica Komisije koje su dostupne OVDJE.

12.12.2017 13:24:00

Studija o mjerenju korištenja javne nabave na strateški način radi stimuliranja inovacija u digitalnoj ekonomiji

Obavještavamo korisnike da Europska komisija (DG CNECT) trenutno izrađuje studiju u suradnji s društvom PricewaterhouseCoopers pod nazivom Studija o mjerenju korištenja javne nabave na strateški način radi stimuliranja inovacija u digitalnoj ekonomiji.

Cilj istraživanja je prikupiti kvalitativne dokaze o napretku u različitim državama članicama u provođenju mjera politike koje pridonose uvođenju politike nabave inovacije te prikupljanju primjera dobre prakse u ovom području.

S obzirom da je istraživanje, odnosno studija adresirana, između ostaloga, i prema stručnjacima u javnoj nabavi koji se bave inovacijama pozivamo vas da se uključite u ovo istraživanje popunjavanjem upitnika koji je dostupan OVDJE 
Stranica 2 od 4. Ukupno: 66 zapisa.